Regulamin konkursu świątecznego

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, czas trwania oraz warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „EKSPRES CIŚNIENIOWY POD CHOINKĘ OD EKSPRESCAFE” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Eksprescafe Piotr Osiałkowski z siedzibą: ul. Wąska 26, 63-200 Cielcza NIP 6172211619 (dalej: „Organizator”).
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
 4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.eksprescafe.pl
 5. Konkurs przeprowadzany jest w celu promocji.

2. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 01 grudnia 2020 r. do dnia 19 grudnia 2020 r.
 2. Uczestnikiem konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Aby zostać Uczestnikiem Konkursu należy:
   1. w terminie od dnia 01 grudnia 2020 r. godz. 19:00 do dnia 19 grudnia 2020 r. do godziny 19:00  dokonać w Sklepie internetowym www.eksprescafe.pl zakupu na kwotę co najmniej 50 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych) nie wliczając w to kosztów wysyłki.
   2. w trakcie składania zamówienia w sklepie internetowym, w sekcji „Dodatkowe informacje”, w polu „Uwagi” wpisać „Biorę udział w konkursie”.
   3. opłacić zamówienie lub w przypadku wyboru dostawy jako odbiór osobisty – odebrać swoje zamówienie.
   4. wystawić opinię za pośrednictwem www.google.pl lub www.facebook.com firmie Eksprescafe dotyczącą przebiegu i realizacji dokonania zakupów na stronie www.eksprescafe.pl (opinia powinna być tak podpisana aby można było ją powiązać z Uczestnikiem konkursu).
 4. Działania opisane w pkt. 3 powyżej stanowią zgłoszenie do konkursu.
 5. Identyfikatorem Uczestnika w Konkursie jest numer zamówienia złożonego zgodnie z §2 pkt.3. Numer jest unikatowy i przypisany do Uczestnika.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do podania w formularzu aktualnych danych osobowych i kontaktowych, w tym adresu e-mail i numeru telefonu. Brak podania takich danych lub podanie nieprawdziwych może stanowić podstawę odrzucenia z Konkursu.
 7. Przed zgłoszeniem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Zgłoszenie dokonane w myśl pkt. 4 powyżej uważa się za równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
 8. Ilość złożonych zamówień w terminie trwania konkursu nie jest ograniczona.
 9. Każdy kolejny numer zamówienia nabyty zgodnie z §2 pkt.3. przez Uczestnika bierze udział w konkursie.
 10. W przypadku wykonania dwóch lub więcej zamówień wystarczy 1 raz (słownie: jeden raz) wykonać czynność z §2 pkt 3. dotyczącą wystawienia opinii za pośrednictwem www.google.pl lub facebook.com 

3. Etapy konkursu

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż dnia 21 grudnia 2020 r. o godzinie 15:00 na stronie internetowej www.eksprescafe.pl i na fanpage Eksprescafe na Facebooku. Podany zostanie wygrany numer zamówienia.
 2. Losowanie zwycięzcy polegać będzie na wydrukowaniu wszystkich numerów zamówień wykonanych zgodnie z §2 pkt.3. i umieszczeniu ich w naczyniu. 
 3. Komisja dokona wylosowania jednego numeru zamówienia. Losowanie wygranego numeru zostanie nagrane.
 4. Wylosowany numer zamówienia staje się wygranym numerem po sprawdzeniu czy wylosowany numer zamówienia spełnia wszystkie wymagania kreślone w §2.
 5. Uczestnik, którego numer zamówienia zostanie wygranym numerem zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem SMS.
 6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i wiążące.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów z przyczyn niezależnych w tym związanych z sytuacją epidemiczną w Polsce i możliwymi ograniczeniami w poruszaniu się oraz możliwości spotykania się.

4. Nagrody konkursowe

 1. W Konkursie przewidziana jest jedna nagroda w postaci używanego ekspresu ciśnieniowego Delonghi Magnifica S ECAM 22.110 o wartości 900zł oraz 1 kg kawy ziarnistej Lavazza (dalej: „Nagroda”).
 2. Nagroda zostaje objęta gwarancją 365dni.
 3. Organizator oświadcza, że Nagroda jest w pełni sprawna, zdolna do natychmiastowego użytku i zgodna z zamieszczonym zdjęciem Nagrody w mediach i kanałach społecznościowych Eksprescafe.
 4. Brak odbioru Nagrody przez uczestnika skutkuje przepadkiem Nagrody na rzecz Organizatora.
 5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na nagrody innego rodzaju.
 6. Warunkiem wydania nagrody jest pokwitowanie jej odbioru przez laureata w wymagany prawem sposób.

5. Dane osobowe

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu zgłoszenia w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody.
 2. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako uczestnika Konkursu w mediach i kanałach społecznościowych EKSPRESCAFE.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na publikacje swojego zdjęcia wraz z nagrodą w mediach i kanałach społecznościowych EKSPRESCAFE.

6. Postanowienia końcowe

 1. Konkurs może zostać skrócony lub przedłużony albo odwołany w każdym czasie, z ważnych powodów, o czym Organizator powiadomi na stronie www.eksprescafe.pl
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z ważnego powodu. Organizator jest również uprawniony do wcześniejszego zakończenia lub zawieszenia przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po jego ogłoszeniu w na stronie www.eksprescafe.pl
 4. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 5. Sądem właściwym dla ewentualnych sporów wynikłych na tle udziału w Konkursie jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

 

21.21.2020 Zwycięzcy konkursu zostali podani na naszym fanpage na www.facebook.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl